บุคลากรของโรงเรียน

นางสาวปนัดดา ใหม่เอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเอกสิทธ์ วงษ์อ่อน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรทิพย์ นวลแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0895440132
อีเมล์ : pontip_@outlook.co.th

นางสรัญญา ทัศบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกฤตพร ตะเพียนทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0894897515
อีเมล์ : kittytapeantong@gmail.com

นางพะนอ ทิพย์พรมราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางธนาภรณ์ เรือนพิมพ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุพรรณนี แสงอภัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวน้ำผึ้ง ไพรบึง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสสิภักษร์ พิชิตวิจัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0911821128
อีเมล์ : j_nok6@hotmail.com

นางสาวดวงลัดดา พรามคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวพรรณธิดา บุปผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางพรพิมล คงบางปอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวเสาวภาคย์ ชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายเจษฎา ดำรงค์สกุลไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายภาณุพงษ์ สมสวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0981351945
อีเมล์ : phanuphongsomsuai@gmail.com

นางสาวอารุณี ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปราณีรัตน์ เพ็ชรเกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุกัญญา คนกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายกิตติศักดิ์ ทองจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาวิตรี นิลปาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร อุ่นเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภาลัย มลิรัตน์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาววิไลพร แก้วเกตุศรี
ครูธุรการ

นายตะวัน ทำวิชัย
นักการภารโรง