คณะผู้บริหาร

นางสาวปนัดดา ใหม่เอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเอกสิทธ์ วงษ์อ่อน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรทิพย์ นวลแก้ว
ห้วหน้าบริหารงานบุคคล

นางสรัญญา ทัศบุตร
ห้วหน้าบริหารงานวิชาการ

นางสาวน้ำผึ้ง ไพรบึง
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นางสาวปราณีรัตน์ เพ็ชรเกษม
หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ