ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนบ้านทัพหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 7 ตำบลตาหลังใน  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1   เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2522  โดยชาวบ้าน ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน จำนวน  25 ไร่ และได้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  20  มิถุนายน พ.ศ.2523    ในปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นางสาวปนัดดา  ใหม่เอี่ยม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง ปัจจุบันมีครูทั้งหมด 20 คน  ครูธุรการ จำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) จำนวน  1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน  และมีนักเรียนทั้งสิ้น 410 คน  

ภารกิจสถานศึกษา
         
          โรงเรียนบ้านทัพหลวงมีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 มีภารกิจที่สำคัญในการจัดการศึกษา 2 ระดับดังนี้
         
          ภารกิจหลัก
          1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการจัดการศึกษาภาคบังคับ  9 ปี  ให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาภาคบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         
          ภารกิจรอง
         1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น
         2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
         3. ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ อารมณ์
         4. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
         5. บริหารจัดการด้านงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
         6. ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านต่างๆกับชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
         7. ดำเนินงานโครงการพิเศษตามนโยบายของส่วนราชการต้นสังกัดและตามที่ชุมชนต้องการ