วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
          ภายในปี 2569 ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพ โดยครูมืออาชีพ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้  ตลอดชีวิต  เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ปรัชญา
 
          ปัญญา  คือ  สิ่งมีค่าสูงสุดของนรชน