กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเจษฎา ดำรงค์สกุลไทย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุกัญญา คนกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4