กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกฤตพร ตะเพียนทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0894897515
อีเมล์ : kittytapeantong@gmail.com