คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุพรรณนี แสงอภัย
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0660360004
อีเมล์ : gaya252378@gmail.com

นางพรพิมล คงบางปอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0637196991
อีเมล์ : Noosong_p22march@hotmail.com

นางสาวดวงลัดดา พรามคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1