บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ-สกุล : นายวรรธนวิธ  ศรีตะปัญญะ
ตำแหน่ง/อันดับ : ครูผู้ช่วย
เลขประจำตำแหน่ง : 2205
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : ภาษาไทย
วันบรรจุ : 13 กรกฎาคม พ.ศ.2552

ชื่อ-สกุล : นางสาวมัจฉา  จันทร์เปรียง
ตำแหน่ง/อันดับ : ครูผู้ช่วย
เลขประจำตำแหน่ง :  
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : ภาษาไทย
วันบรรจุ : 9  พฤศจิกายน พ.ศ.2552
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: banthapluangschool@hotmail.com
Webmaster : Teacher Noi