ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทัชพร  คชสูงเนิน
ตำแหน่ง/อันดับ : ครู อันดับ คศ.1
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา
วันบรรจุ : 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2548

ชื่อ-สกุล : นายอนุพงศ์  โตเจริญ
ตำแหน่ง/อันดับ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา
วันบรรจุ : 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2551

 
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: banthapluangschool@hotmail.com
Webmaster : Teacher Noi