บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ-สกุล : นายสากล  พรหมศิริเดช
ตำแหน่ง/อันดับ : ครู คศ.2
เลขประจำตำแหน่ง : 2436
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
วันบรรจุ : 24 กรกฎาคม พ.ศ.2537

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรสวรรค์  ยอดรัก
ตำแหน่ง/อันดับ : ครู คศ.1
เลขประจำตำแหน่ง : 2442
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : ประถมศึกษา
วันบรรจุ : 28 มกราคม พ.ศ.2551

 

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: banthapluangschool@hotmail.com
Webmaster : Teacher Noi