บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อ-สกุล : นางศรัญญา  บุญเต็ม
ตำแหน่ง/อันดับ : ครูผู้ช่วย
เลขประจำตำแหน่ง : 2434
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : สังคมศึกษา
วันบรรจุ : 3 สิงหาคม พ.ศ.2552

ชื่อ-สกุล : นางสาวอังศณา  บรรจมาตย์
ตำแหน่ง/อันดับ : ครูผู้ช่วย
เลขประจำตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : การประถมศึกษา
วันบรรจุ : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
 

 

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: banthapluangschool@hotmail.com
Webmaster : Teacher Noi