***โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ยินดีต้อนรับค่ะ***    ความรูEคู่ความดี   มีคุณธรรม "ปญฺญา  นรานEรัตนEnbsp; "ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน""

::: ปรัชญาโรงเรียนบ้านทัพหลวง :::

 

 

::: คำขวัญโรงเรียนบ้านทัพหลวง :::

 

 
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพทE:: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖E, ๐๓ ๗๕๕๐๐๔Eโทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖E
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: ssrk1091@Obecmail.obec.go.th
Webmaster : Teacher Noi