บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุณัฐวรรณ  พรหมภักดี
ตำแหน่ง/อันดับ : ครูผู้ช่วย
เลขประจำตำแหน่ง : 2439
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.
วิชาเอก : ฟิสิกส์
วันบรรจุ : 7 พฤษภาคม  พ.ศ.2552

ชื่อ-สกุล : นางกนิษฐา  รัตนะวงค์
ตำแหน่ง/อันดับ : พนักงานราชการ
เลขประจำตำแหน่ง : -
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
วันบรรจุ : 13 ธันวาคม พ.ศ.2548

 

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: banthapluangschool@hotmail.com
Webmaster : Teacher Noi