บุคลากรในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ-สกุล : นายทนงค์  เสนตา
ตำแหน่ง/อันดับ : รองผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ คศ.2
เลขประจำตำแหน่ง : 2003
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.
วิชาเอก : สังคมศึกษา
วันบรรจุ : 11 กรกฎาคม พ.ศ.2532

 

ชื่อ-สกุล : นายอนุพงศ์  โตเจริญ
ตำแหน่ง/อันดับ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา
วันบรรจุ : 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2551

 

 

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: banthapluangschool@hotmail.com
Webmaster : Teacher Noi