***โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ยินดีต้อนรับค่ะ***    ความรู้ คู่ความดี   มีคุณธรรม "ปญฺญา  นรานํ รัตนํ  "ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน"" 
 

 
     
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีนริศ  สุ่นศรีเมือง
ตำแหน่ง/อันดับ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : ประถมศึกษา
วันบรรจุ : 22 ธ.ค.2555
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
   
 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางพรทิพย์  นวลแก้ว
ตำแหน่ง/อันดับ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : ประถมศึกษา
วันบรรจุ : 22 ธ.ค.2555
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสรัญญา  ทัศบุตร
ตำแหน่ง/อันดับ : ครู อันดับ คศ 2
เลขประจำตำแหน่ง : -
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
วันบรรจุ : 6 สิงหาคม 2555
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางนันทัชพร  โตเจริญ
ตำแหน่ง/อันดับ : ครูำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศ.ม. การบริหารการศึกษา
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา
วันบรรจุ : 1 พฤศจิกายน
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
 

 

 

 

 

 
 
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: banthapluangschool@hotmail.com
Webmaster : Teacher Noi