บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ-สกุล : นายสุพจน์  สุนนท์
ตำแหน่ง/อันดับ : ครูผู้ช่วย
เลขประจำตำแหน่ง : 2428
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
วันบรรจุ : 18 สิงหาคม พ.ศ.2552

ชื่อ-สกุล : นางพรทิพย์  นวลแก้ว
ตำแหน่ง/อันดับ : ครู อันดับ คศ.2
เลขประจำตำแหน่ง : 2443
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : ประถมศึกษา
วันบรรจุ : 1 กรกฎาคม พ.ศ.2536

 

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: banthapluangschool@hotmail.com
Webmaster : Teacher Noi