***โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ยินดีต้อนรับค่ะ***    ความรู้ คู่ความดี   มีคุณธรรม "ปญฺญา  นรานํ รัตนํ  "ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน""

  

     โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 106  หมู่ที่ 7  ต.ตาหลังใน   อ.วังน้ำเย็น     จ.สระแก้ว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขตเริ่มก่อตั้งเมื่อปี  ..2522  โดยชาวบ้าน ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน จำนวน 25 ไร่ และได้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  20  มิถุนายน พ..2523 ในปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่โดยมีว่าที่ร้อยตรีนริศ  สุ่นเมือง   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   มีข้าราชการครูทั้งหมด  17  คน   พนักงานธุรการ 1 คน   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษฯ 1 คน    นักการภารโรง  1  คน  นักเรียนทั้งสิ้น 400 คน  

(ข้อมูล    วันที่ 10  มิถุนายน  2561)

 

 
 
 
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ ::  ๐๓ ๗๒๔๗๕๐๘
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: ssrk1091@Obecmail.obec.go.th
Webmaster : Teacher Noi