บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อ-สกุล : นางนันทา  ทัศบุตร
ตำแหน่ง/อันดับ : ครู อันดับ คศ.1
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
วันบรรจุ : 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2548

 

ชื่อ-สกุล : นายอภิมุข  บุญพา
ตำแหน่ง/อันดับ : ครูผู้ช่วย
เลขประจำตำแหน่ง :  
วุฒิการศึกษา : ศาสนศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
วันบรรจุ : 14 ธันวาคม พ.ศ.2552

 

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: banthapluangschool@hotmail.com
Webmaster : Teacher Noi