***โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ยินดีต้อนรับค่ะ***    ความรูEคู่ความดี   มีคุณธรรม "ปญฺญา  นรานEรัตนEnbsp; "ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน""

นายวินัย  แจ้จู

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
คณะกรรมการผู้แทนกลุ่มบุคคล / ผู้แทนองคEรต่างE/font>

นายณรงคEักดิEnbsp; รัตนภูมิ

ผู้แทนองคEรชุมชน
 

นายทวี  จันทะ

ผู้แทนองคEรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 
นางสุกัลยา  สุคนทE/font>
ผู้แทนศิษยEก่า

 

 
นายสุพจนEnbsp; สุนนทE/font>
ผู้แทนครู

 

 

นายบุญนำน้อยแก้ว

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

 
นายสุรศักดิEnbsp; จันทราช
ผู้แทนองคEรศาสนา

 

 

นายน้อย  พึ่งพราหมณE/font>

ผู้แทนองคEรศาสนา

 

 
 

นางสาวนงลักษณEnbsp; อาจห้วยแก้ว

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบุญเรือน  ตะเพียนทอง

กรรมการ

 

 
 

นายสมชาย  สมยืน

กรรมการ

 

 
นายสมคิด  พุทธิชนย
กรรมการ

 

 

นางวิมล ปานาภรณ์

กรรมการและเลขานุการ

 

 
 
   

 

 
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพทE:: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖E, ๐๓ ๗๕๕๐๐๔Eโทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖E
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: ssrk1091@Obecmail.obec.go.th
Webmaster : Teacher Noi