บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อ-สกุล : นายจักรพันธ์   สุทธวิจิตร
ตำแหน่ง/อันดับ : ครูผู้ช่วย
เลขประจำตำแหน่ง : 2441
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา
วันบรรจุ : 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2551

ชื่อ-สกุล : นายวันชัย  แก้วกล้า
ตำแหน่ง/อันดับ : ครู อันดับ คศ.1
เลขประจำตำแหน่ง : 2435
วุฒิการศึกษา : คบ.
วิชาเอก : ประถมศึกษา
วันบรรจุ : 16 พฤษภาคม พ.ศ.2550

 

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: banthapluangschool@hotmail.com
Webmaster : Teacher Noi