***โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ยินดีต้อนรับค่ะ***    ความรู้ คู่ความดี   มีคุณธรรม "ปญฺญา  นรานํ รัตนํ  "ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน""

::: วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :::

 
 

ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ โดยครูมืออาชีพ

สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิต

และเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน :::

 
 

มีระเบียบวินัย  ยิ้มง่าย  แต่งกายสะอาด

 
 

::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน :::

 
 

โรงเรียนอนุลักษณ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

::: พันธกิจของโรงเรียนบ้านทัพหลวง :::

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวงจะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีภารกิจ

ในการพัฒนางานของโรงเรียน ดังนี้

1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้นักเรียน นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
2 จัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  และรักษาสิ่งแวดล้อม
3 จัดกิจกรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
  และค่านิยมที่ดีงาม
4 สงเสริมความถนัด และความสามารถพิเศษ ทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และนาฏศิลป์
5 สนับสนุนให้ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดจนร่วมมือ
  ในการพัฒนาโรงเรียน
 

 

 

โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ ::  ๐๓ ๗๒๔๗๕๐๘
Website http://www.thapluang.ac.th/
  Webmaster : Teacher Noi